Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรมที่น่าสนใจ

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ ว เรื่อง การเชื่อมโยงและการบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด ที่ ลป 00...

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ ว9335 เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสน)

 ว 9335 (ประชุม 25 เ...

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว 9214 เรื่อง วิธีการเข้าใช้งานระบบไทยนิยม ยั่งยืน ลงวันที่ 4 เมษายน 2561

ด่วนที่สุด ที่ ลป 00...

ที่ลป. 0018.1/ว9055 ลว.2 เมษายน 2561 เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ที่ลป. 0018.1/ว9055 ...

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว 8776 ลว 30 มี.ค.2561 เรื่อง การจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ด่วนที่สุด ที่ ลป 00...

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว 8344 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง เมนูทางเลือกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง

ด่วนที่สุด ที่ ลป 00...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 7536 ลว. 19 มี.ค. 2561 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม”โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

ด่วนที่สุด ที่ลป 001...

ที่ ลป 0018.1/ว7383 ลว. 15 มีนาคม 2561 เรื่องการจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ที่ ลป 0018.1/ว7383 ...

แนวทางคำถาม – คำตอบ แนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน

   ดาวน์โหลด  v1025

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว4650 เรื่อง มาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัดิการแห่งรัฐ (มาตราการช่วยเหลือระยะที่ 2)

ด่วนที่สุด ที่ลป 001...

อำเภอเสริมงามประกวดราคาโดยวิธี e-bidding ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 1,000 เมตร บ้านนาสันติสุข หมู่ที่ 8 ต.เสริมซ้าย

อำเภอเสริมงามประกวดร...

เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายเลียบลำน้ำแม่ตาล ช่วงบ้านโฮ้งทะล้า หมู่ที่ 1 -บ้านปงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร

เผยแพร่ราคากลาง โครง...

ที่ลป 0018.1/ว 3812 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการนิยม ยั่งยืน ลว. 8 ก.พ. 2561

ที่ลป 0018.1/ว 3812 ...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประ...

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดแสดงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบแสง สี แสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกาศจังหวัดลำปา...

ที่ ลป 0018.1/ ว 29685 เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2561 ลว. 4 ธ.ค. 2561

เรื่อง  แนวทางขับเคล...

ข่าวกิจกรรม 13 อำเภอ

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ ว เรื่อง การเชื่อมโยงและการบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด ที่ ลป 00...

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ ว9335 เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสน)

 ว 9335 (ประชุม 25 เ...

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว 9214 เรื่อง วิธีการเข้าใช้งานระบบไทยนิยม ยั่งยืน ลงวันที่ 4 เมษายน 2561

ด่วนที่สุด ที่ ลป 00...

ที่ลป. 0018.1/ว9055 ลว.2 เมษายน 2561 เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ที่ลป. 0018.1/ว9055 ...

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว 8776 ลว 30 มี.ค.2561 เรื่อง การจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ด่วนที่สุด ที่ ลป 00...

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว 8344 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง เมนูทางเลือกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง

ด่วนที่สุด ที่ ลป 00...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 7536 ลว. 19 มี.ค. 2561 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม”โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

ด่วนที่สุด ที่ลป 001...

ที่ ลป 0018.1/ว7383 ลว. 15 มีนาคม 2561 เรื่องการจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ที่ ลป 0018.1/ว7383 ...