Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรมที่น่าสนใจ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปางประจำปี 2562 (จัดแสดงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบแสง สี เสียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 366 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย Moc...

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว 30441 ลว. 15 พ.ย.2561 เรื่อง การจ้างบัณฑิตอาสาสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระยะ 2

  สิ่งที่ส่งมาด้วย จ...

ประกาศราคากลางจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ประจำปี 2562 (จัดแสดงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบแสง สี เสียง)

โปรดคลิก ตารางแสดงวง...

ประกวศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ประจำปี 2562 (จัดแสดงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบแสง สี เสียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

  กรุณาคลิก ประกาศจั...

ด่วนที่สุดที่ ลป 0018.1/ว 28348 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เรื่อง การหยุดจ่ายเงินเพิ่มเติมมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย sc2...

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว 27656 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง การดำเนินโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำเนาโครงการจังหวัดเ...

ประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงการที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว 27087 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างเหมาลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งวดที่ 1-2 เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

  สิ่งที่ส่งมาด...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/26804 ลว 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง การสนับสนุนรถโมบายเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 26091 ลว 4 ตุลาคม 2561 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดลำปาง

1.1 โครงการเสริมสร้า...

ที่ลป 0018.1/ว 26004 ลว 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรับประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ว ...

ด่วนที่สุด ลป 0018.1/ว 26092 ลว 4 ตุลาคม 2561 เรื่อง การคัดเลือกหมู่บ้านทีมีผลการดำเนินงานดีเด่น ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม”โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสน)

   แบบรายงาน   ว 260...

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   รายละเอียดแนบท้าย...

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว 25399 ลว 24 กันยายน 2561 เรื่ิอง การสนับสนุนรถโมบายเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 25404 ลว. 24 กันยายน 2561 การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

สน.ปท. โอนจัดสรรงบปร...

ข่าวกิจกรรม 13 อำเภอ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปางประจำปี 2562 (จัดแสดงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบแสง สี เสียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 366 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย Moc...

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว 30441 ลว. 15 พ.ย.2561 เรื่อง การจ้างบัณฑิตอาสาสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระยะ 2

  สิ่งที่ส่งมาด้วย จ...

ประกาศราคากลางจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ประจำปี 2562 (จัดแสดงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบแสง สี เสียง)

โปรดคลิก ตารางแสดงวง...

ประกวศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ประจำปี 2562 (จัดแสดงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบแสง สี เสียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

  กรุณาคลิก ประกาศจั...

ด่วนที่สุดที่ ลป 0018.1/ว 28348 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เรื่อง การหยุดจ่ายเงินเพิ่มเติมมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย sc2...

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว 27656 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง การดำเนินโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำเนาโครงการจังหวัดเ...

ประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงการที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร