Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรมที่น่าสนใจ

ด่วนที่สุด ที่ลป.0018.1/ ว……………….โอนจัดสรรงบประมาณการจ้างบัณฑิตอาสาสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

หนังสือจังหวัดอยู่ระ...

เผยแพร่และเปิดเผยแพร่และเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิด อำเภอเสริมงาม

ส่งราคากลาง คลิก ประ...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 2013 ลว. 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ว 2...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 20088 ลว. 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง การประเมินตนเองของนักศึกษาในการช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 สิ่งที่ส่งมาด้วย   ...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 19837 ลว. 1 สิงหาคม 2561 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับแบบสอบถามความเข้มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน และตำบลภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

คลิกสิ่งที่ส่งมาด้วย...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 19679 ลว 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย  คล...

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ ว 19579 เรื่อง การจ้างบัณฑิตอาสาสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

  1. หลักเกณฑ์ ...

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว 237 ลว. 23 กรกฎาคม 2561 ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตราการพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนว...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 18376 ลว. 13 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม”โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)

  คำสั่ง 3461-2...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 226 ลว. 19 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณ๊การเรียกเงินประกันสัญญางานก่อสร้าง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)

  สิ่งที่ส่างมด...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 221 ลว. 13 กรกฎาคม 2561 เรื่อง สรุปประเด็นถาม – ตอบ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เอกสารแนบคลิกที่นี้ ...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 18356 ลว. 13 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การรายงานผลการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ลป...

ที่ ลป 0018.1/ว 18192 ลว. 11 กรกฎาคม 2561 เรื่องการติดต่อทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่างๆ

 สิ่งที่ส่งมาด้วย  ก...

ด่วนที่สุด ที่ ลป0018.1/ ว 17331 ลว. 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ตาม”โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับอำเภอ

ด่วนที่สุด ที่ ลป0018.1/ ว 17331 ลว. 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ตาม”โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย คลิ...

ด่วนที่สุด ที่ ลป0018.1/ว17241 ลว. 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ด่วนที่สุด ที่ ลป0018.1/ว17241 ลว. 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย คลิ...

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง 1.ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ 2. ประกาศคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลำปาง

                    ...

ข่าวกิจกรรม 13 อำเภอ

ด่วนที่สุด ที่ลป.0018.1/ ว……………….โอนจัดสรรงบประมาณการจ้างบัณฑิตอาสาสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

หนังสือจังหวัดอยู่ระ...

เผยแพร่และเปิดเผยแพร่และเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิด อำเภอเสริมงาม

ส่งราคากลาง คลิก ประ...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 2013 ลว. 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ว 2...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 20088 ลว. 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง การประเมินตนเองของนักศึกษาในการช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 สิ่งที่ส่งมาด้วย   ...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 19837 ลว. 1 สิงหาคม 2561 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับแบบสอบถามความเข้มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน และตำบลภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

คลิกสิ่งที่ส่งมาด้วย...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 19679 ลว 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย  คล...

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ ว 19579 เรื่อง การจ้างบัณฑิตอาสาสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

  1. หลักเกณฑ์ ...

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว 237 ลว. 23 กรกฎาคม 2561 ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตราการพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนว...