Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรมที่น่าสนใจ

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว1468 ลว. 17 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการส่งคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560

  สิ่งที่ส่งมาด...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว787 การกำหนดปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

  มท0305.1 ว188...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว5 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 191 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางดำเนินการเพิ่มเติมในการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐฯ

  สิ่งที่ส่งมาด...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 34965 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวทางการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ว2...

ด่วนที่สุดที่ ลป 0018.1/ว 34969 เรื่อง การปรับปรุงรายงานผลการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัดิการแห่งรัฐ

       สิ่...

ด่วนที่สุดที่ ลป 0018.1/ว 392 รายงานผลการดำเนินงานโครงการและแบบรายงานข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน

 

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปางประจำปี 2562 (จัดแสดงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบแสง สี เสียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 366 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย Moc...

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว 30441 ลว. 15 พ.ย.2561 เรื่อง การจ้างบัณฑิตอาสาสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระยะ 2

  สิ่งที่ส่งมาด้วย จ...

ประกาศราคากลางจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ประจำปี 2562 (จัดแสดงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบแสง สี เสียง)

โปรดคลิก ตารางแสดงวง...

ประกวศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ประจำปี 2562 (จัดแสดงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบแสง สี เสียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

  กรุณาคลิก ประกาศจั...

ด่วนที่สุดที่ ลป 0018.1/ว 28348 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เรื่อง การหยุดจ่ายเงินเพิ่มเติมมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย sc2...

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว 27656 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง การดำเนินโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำเนาโครงการจังหวัดเ...

ประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงการที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว 27087 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างเหมาลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งวดที่ 1-2 เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

  สิ่งที่ส่งมาด...

ข่าวกิจกรรม 13 อำเภอ

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว1468 ลว. 17 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการส่งคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560

  สิ่งที่ส่งมาด...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว787 การกำหนดปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

  มท0305.1 ว188...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว5 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 191 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางดำเนินการเพิ่มเติมในการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐฯ

  สิ่งที่ส่งมาด...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 34965 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวทางการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ว2...

ด่วนที่สุดที่ ลป 0018.1/ว 34969 เรื่อง การปรับปรุงรายงานผลการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัดิการแห่งรัฐ

       สิ่...

ด่วนที่สุดที่ ลป 0018.1/ว 392 รายงานผลการดำเนินงานโครงการและแบบรายงานข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน

 

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปางประจำปี 2562 (จัดแสดงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบแสง สี เสียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)