Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรมที่น่าสนใจ

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว4650 เรื่อง มาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัดิการแห่งรัฐ (มาตราการช่วยเหลือระยะที่ 2)

ด่วนที่สุด ที่ลป 001...

อำเภอเสริมงามประกวดราคาโดยวิธี e-bidding ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 1,000 เมตร บ้านนาสันติสุข หมู่ที่ 8 ต.เสริมซ้าย

อำเภอเสริมงามประกวดร...

เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายเลียบลำน้ำแม่ตาล ช่วงบ้านโฮ้งทะล้า หมู่ที่ 1 -บ้านปงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร

เผยแพร่ราคากลาง โครง...

ที่ลป 0018.1/ว 3812 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการนิยม ยั่งยืน ลว. 8 ก.พ. 2561

ที่ลป 0018.1/ว 3812 ...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประ...

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดแสดงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบแสง สี แสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกาศจังหวัดลำปา...

ที่ ลป 0018.1/ ว 29685 เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2561 ลว. 4 ธ.ค. 2561

เรื่อง  แนวทางขับเคล...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างจัดแสดงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบแสง สี แสง 

โครงการ : จ้างจัดแสด...

ประกาศจังหวัดลำปาง  การประกวดนางสาวลำปาง ประจำปี 2561

ประกาศจังหวัดลำปาง การประกวดนางสาวลำปาง ประจำปี 2561

ประกาศจังหวัดลำปาง ก...

ประกาศจังหวัดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศจังหวัดเผยแพร่...

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,000 เมตร)

       เผยแพร่แผนการ...

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกเพื่อกำจัดวัชพืชลำห้วยแม่ตาล

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกเพื่อกำจัดวัชพืชลำห้วยแม่ตาล

%e0%b9%81%e0%b8%9c%e...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลว. 6 พ.ย. 2560 (อำเภอห้างฉัตร)

ประกาศเผยแพร่แผนการจ...

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพังฯ ม.6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง...

วันนี้ 4 ต.ค. 2560 เวลา 09.00 น. จังหวัดลำปาง โดยที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง เรียนเชิญท่านทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ทำพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แด่นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ

วันนี้ 4 ต.ค. 2560 เ...

อำเภอเกาะคา เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัด...

ข่าวกิจกรรม 13 อำเภอ

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว4650 เรื่อง มาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัดิการแห่งรัฐ (มาตราการช่วยเหลือระยะที่ 2)

ด่วนที่สุด ที่ลป 001...

อำเภอเสริมงามประกวดราคาโดยวิธี e-bidding ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 1,000 เมตร บ้านนาสันติสุข หมู่ที่ 8 ต.เสริมซ้าย

อำเภอเสริมงามประกวดร...

เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายเลียบลำน้ำแม่ตาล ช่วงบ้านโฮ้งทะล้า หมู่ที่ 1 -บ้านปงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร

เผยแพร่ราคากลาง โครง...

ที่ลป 0018.1/ว 3812 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการนิยม ยั่งยืน ลว. 8 ก.พ. 2561

ที่ลป 0018.1/ว 3812 ...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประ...

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดแสดงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบแสง สี แสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกาศจังหวัดลำปา...

ที่ ลป 0018.1/ ว 29685 เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2561 ลว. 4 ธ.ค. 2561

เรื่อง  แนวทางขับเคล...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างจัดแสดงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบแสง สี แสง 

โครงการ : จ้างจัดแสด...