Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรมที่น่าสนใจ

แจ้งแนวทางปฏิบัติกระบวนการทำงานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แจ้งแนวทางการปฏิบัติ...

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ ว14997 ลว 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ว ...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 15050 ลว 8 มิถุนายน 2561 การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560

  สิ่งที่ส่งมาด...

ด่วนที่สุด ที่ืลป 0018.1/ว 14999 ลว. 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานตามมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ว 11491 ลงวันที่30 พ...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 14595 ลว 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

  โปรดคลิก สิ่ง...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 15395 ลว 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง โครงการมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสัวสดิการแห่งรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ส...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว13658 ลว 24 พ.ค.2561 แนวทางปฏิบัติงานตามมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ว10162 แนวทาง AO ระย...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 13145 ลว 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ...

ประกาศอำเภอแม่ทะ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกล่องหินทิ้งกันดิน ฝายต้นปอบ ณ บ้านสันป่าเปา หมู่ที่ 5 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศอำเภอแม่ทะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกล่องหินทิ้งกันดิน ฝายต้นปอบ ณ บ้านสันป่าเปา หมู่ที่ 5 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิก ที่นี้ ขอส่งประ...

นส.ที่ ลป 0018.1/ว 12753  ลว. 16 พ.ค. 2561  เรื่อง รายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561

นส.ที่ ลป 0018.1/ว 12753 ลว. 16 พ.ค. 2561 เรื่อง รายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย  คล...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว12117 ลว. 9 พ.ค.2561 เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย คลิ...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 12063 ลว. 8 พ.ค.2561 เรื่อง ข้อมูลโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนรายใหม่(คฟม.) เพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ...

ด่วนที่สุด ที่ ลป0018.1/ว 11531 เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2561 ลงวันที่ 2 พ.ค.2561

ด่วนที่สุด ที่ ลป0018.1/ว 11531 เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2561 ลงวันที่ 2 พ.ค.2561

ว7953 ทบทวนแผนฉบับ25...

ด่วนที่สุด ที่ ลป0018.1/ว 11314 เรื่อง การดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะดับอำเภอประจำปี พ.ศ.2561

                    ...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว11240 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่ (Area-based approach)

ว11240 ข้อสัง่การของ...

ที่ลป 0018.1/ว10492  เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปี 2561 ลว 20 เมษายน 2561

ที่ลป 0018.1/ว10492 เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปี 2561 ลว 20 เมษายน 2561

                    ...

ข่าวกิจกรรม 13 อำเภอ

แจ้งแนวทางปฏิบัติกระบวนการทำงานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แจ้งแนวทางการปฏิบัติ...

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ ว14997 ลว 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ว ...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 15050 ลว 8 มิถุนายน 2561 การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560

  สิ่งที่ส่งมาด...

ด่วนที่สุด ที่ืลป 0018.1/ว 14999 ลว. 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานตามมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ว 11491 ลงวันที่30 พ...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 14595 ลว 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

  โปรดคลิก สิ่ง...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 15395 ลว 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง โครงการมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสัวสดิการแห่งรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ส...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว13658 ลว 24 พ.ค.2561 แนวทางปฏิบัติงานตามมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ว10162 แนวทาง AO ระย...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 13145 ลว 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ...