Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

บุคลากรกลุ่มงานการเงินและบัญชี

นางพรพิงค์ จันตบุตร
เสมียนตราจังหวัดลำปาง
นางสาววรรณพร อัทธายุวรรธน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาววรรณพร อัทธายุวรรธน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาววรรณพร อัทธายุวรรธน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาววรรณพร อัทธายุวรรธน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวทสมา สิทธิวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 นางวรรณภา เพ็ชรรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวปรียา ตาบุญ
พนักงานราชการ
นางสาวธัญวลัย ปงจันตา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 นางวรรณดี เทศถนอม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางนันท์ภัส สักลอ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
 นางสาวธนพร สุวรรณการ
พนักงานราชการ

canli bahis siteleri canli casino canlı casino canlı casino siteleri casino canli casino siteleri