Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Posts by officedopa officedopa

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 13145 ลว 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ...

ประกาศอำเภอแม่ทะ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกล่องหินทิ้งกันดิน ฝายต้นปอบ ณ บ้านสันป่าเปา หมู่ที่ 5 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศอำเภอแม่ทะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกล่องหินทิ้งกันดิน ฝายต้นปอบ ณ บ้านสันป่าเปา หมู่ที่ 5 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิก ที่นี้ ขอส่งประ...

นส.ที่ ลป 0018.1/ว 12753  ลว. 16 พ.ค. 2561  เรื่อง รายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561

นส.ที่ ลป 0018.1/ว 12753 ลว. 16 พ.ค. 2561 เรื่อง รายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย  คล...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว12117 ลว. 9 พ.ค.2561 เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย คลิ...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 12063 ลว. 8 พ.ค.2561 เรื่อง ข้อมูลโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนรายใหม่(คฟม.) เพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ...

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่...

ด่วนที่สุด ที่ ลป0018.1/ว 11531 เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2561 ลงวันที่ 2 พ.ค.2561

ด่วนที่สุด ที่ ลป0018.1/ว 11531 เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2561 ลงวันที่ 2 พ.ค.2561

ว7953 ทบทวนแผนฉบับ25...

ด่วนที่สุด ที่ ลป0018.1/ว 11314 เรื่อง การดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะดับอำเภอประจำปี พ.ศ.2561

                    ...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว11240 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่ (Area-based approach)

ว11240 ข้อสัง่การของ...

ที่ลป 0018.1/ว10492  เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปี 2561 ลว 20 เมษายน 2561

ที่ลป 0018.1/ว10492 เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปี 2561 ลว 20 เมษายน 2561

                    ...