Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Posts by officedopa officedopa

โครงการปลูกจิตสำนึกการเคารพเทิดทูนสถาบัน การสร้างความสามัคคีปรองดองและส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ในวันที่14 ก.พ.2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน (กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง)

แนวทางขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2560

แนวทางการขับเคลื่อนฯ...

รู้จักอำเภอเกาะคา

รู้จักอำเภอเมืองลำปาง

ตรวจคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2560

วันนี้ 2 กุมภาพันธ์ ...

อำเภอเมืองปานกำหนดจัดงานดอกเสี้ยวบานระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2560

27 มกราคม 2560 เวลา ...

กิจกรรมทำแนวกันไฟบริเวณป่าชุมชนภูเขาไฟจำปาแดด บ้านเมาะหลวง ม.8 ต.แม่เมาะ

วันนี้ เวลา 09.00 น....

การดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

การดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ที่ลป 0018.1/ว 1143 ...

จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอเถิน

จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่อำเภอเถิน

โครงการ “จังหวัดลำปา...