Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Posts by officedopa officedopa

การเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)

ดาวน์โหลดคลิ๊ที่นี่ ...

รายงานงบการเงิน เดือน ก.ย.61

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่2...

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว 27087 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างเหมาลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งวดที่ 1-2 เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

  สิ่งที่ส่งมาด...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/26804 ลว 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง การสนับสนุนรถโมบายเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โดยมีเงื่อนไข)

ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่...

เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่...

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 26091 ลว 4 ตุลาคม 2561 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดลำปาง

1.1 โครงการเสริมสร้า...

ที่ลป 0018.1/ว 26004 ลว 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรับประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ว ...

ด่วนที่สุด ลป 0018.1/ว 26092 ลว 4 ตุลาคม 2561 เรื่อง การคัดเลือกหมู่บ้านทีมีผลการดำเนินงานดีเด่น ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม”โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสน)

   แบบรายงาน   ว 260...

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   รายละเอียดแนบท้าย...