Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัดลำปาง

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 18376 ลว. 13 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม”โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 226 ลว. 19 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณ๊การเรียกเงินประกันสัญญางานก่อสร้าง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 221 ลว. 13 กรกฎาคม 2561 เรื่อง สรุปประเด็นถาม – ตอบ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 18356 ลว. 13 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การรายงานผลการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ที่ ลป 0018.1/ว 18192 ลว. 11 กรกฎาคม 2561 เรื่องการติดต่อทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่างๆ

ด่วนที่สุด ที่ ลป0018.1/ ว 17331 ลว. 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ตาม”โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับอำเภอ

ด่วนที่สุด ที่ ลป0018.1/ ว 17331 ลว. 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ตาม”โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับอำเภอ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง 1.ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ 2. ประกาศคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลำปาง

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว17150 ลว. 2 กรกฎาคม 2561  เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว17150 ลว. 2 กรกฎาคม 2561 เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว202 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 แจ้งแนวทางในการบันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ ว 198 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)