Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัดลำปาง

อำเภอเสริมงามประกวดราคาโดยวิธี e-bidding ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 1,000 เมตร บ้านนาสันติสุข หมู่ที่ 8 ต.เสริมซ้าย

ที่ลป 0018.1/ว 3812 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการนิยม ยั่งยืน ลว. 8 ก.พ. 2561

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดแสดงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบแสง สี แสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ ลป 0018.1/ ว 29685 เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2561 ลว. 4 ธ.ค. 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างจัดแสดงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบแสง สี แสง 

ประกาศจังหวัดลำปาง  การประกวดนางสาวลำปาง ประจำปี 2561

ประกาศจังหวัดลำปาง การประกวดนางสาวลำปาง ประจำปี 2561

ประกาศจังหวัดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลว. 6 พ.ย. 2560 (อำเภอห้างฉัตร)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพังฯ ม.6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

วันนี้ 4 ต.ค. 2560 เวลา 09.00 น. จังหวัดลำปาง โดยที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง เรียนเชิญท่านทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ทำพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แด่นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ