Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว ลว มกราคม 2562 เรื่อง การดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 151 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 ตรวจสอบความถูกและยืนยันรายชื่อผู้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว1468 ลว. 17 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการส่งคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว787 การกำหนดปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว5 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 191 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางดำเนินการเพิ่มเติมในการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐฯ

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 34965 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวทางการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิฯ

ด่วนที่สุดที่ ลป 0018.1/ว 34969 เรื่อง การปรับปรุงรายงานผลการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัดิการแห่งรัฐ

ด่วนที่สุดที่ ลป 0018.1/ว 392 รายงานผลการดำเนินงานโครงการและแบบรายงานข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปางประจำปี 2562 (จัดแสดงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบแสง สี เสียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

canlı bahis canlı casino canlı bahis siteleri porno tipobet porno casino porn casino siteleri sex sex tipobet tipobet365 sikiş truvabet