Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 13145 ลว 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ประกาศอำเภอแม่ทะ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกล่องหินทิ้งกันดิน ฝายต้นปอบ ณ บ้านสันป่าเปา หมู่ที่ 5 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศอำเภอแม่ทะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกล่องหินทิ้งกันดิน ฝายต้นปอบ ณ บ้านสันป่าเปา หมู่ที่ 5 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นส.ที่ ลป 0018.1/ว 12753  ลว. 16 พ.ค. 2561  เรื่อง รายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561

นส.ที่ ลป 0018.1/ว 12753 ลว. 16 พ.ค. 2561 เรื่อง รายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว12117 ลว. 9 พ.ค.2561 เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสน)

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ ว9335 เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสน)

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว 9214 เรื่อง วิธีการเข้าใช้งานระบบไทยนิยม ยั่งยืน ลงวันที่ 4 เมษายน 2561

ที่ลป. 0018.1/ว9055 ลว.2 เมษายน 2561 เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ที่ ลป 0018.1/ว7383 ลว. 15 มีนาคม 2561 เรื่องการจัดทำคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว4650 เรื่อง มาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัดิการแห่งรัฐ (มาตราการช่วยเหลือระยะที่ 2)

อำเภอเสริมงามประกวดราคาโดยวิธี e-bidding ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 1,000 เมตร บ้านนาสันติสุข หมู่ที่ 8 ต.เสริมซ้าย