Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

จัดซื้อ-จัดจ้าง

อำเภอเสริมงามประกวดราคาโดยวิธี e-bidding ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 1,000 เมตร บ้านนาสันติสุข หมู่ที่ 8 ต.เสริมซ้าย

เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายเลียบลำน้ำแม่ตาล ช่วงบ้านโฮ้งทะล้า หมู่ที่ 1 -บ้านปงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

ประกาศจังหวัดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,000 เมตร)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกเพื่อกำจัดวัชพืชลำห้วยแม่ตาล

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกเพื่อกำจัดวัชพืชลำห้วยแม่ตาล

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลว. 6 พ.ย. 2560 (อำเภอห้างฉัตร)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพังฯ ม.6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

อำเภอแม่พริกดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-biding) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลคอนกรีต

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลคอนกรีต สายบ้านโป่งขาม ม.14 ถึงบ้านแม่ปุแพะ ม.6 ต.แม่ปุ อ.แม่พริก