Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หนังสือสั่งการ

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561

ด่วนที่สุดที่ ลป 0018.1/ว 28348 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เรื่อง การหยุดจ่ายเงินเพิ่มเติมมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว 27656 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง การดำเนินโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงการที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

การเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)

รายงานงบการเงิน เดือน ก.ย.61

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว 27087 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างเหมาลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งวดที่ 1-2 เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/26804 ลว 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง การสนับสนุนรถโมบายเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โดยมีเงื่อนไข)