Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หนังสือสั่งการ

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว4650 เรื่อง มาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัดิการแห่งรัฐ (มาตราการช่วยเหลือระยะที่ 2)

รายงานงบการเงิน เดือนมกราคม 2561

การปรับปรุงแนวทางการดำเนินการและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ที่ลป 0018.1/ว 3812 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการนิยม ยั่งยืน ลว. 8 ก.พ. 2561

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าปรับปรุงก่อสร้างส่วนภูมิภาคและค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ว่าการอำเภอและหอประชุม (เงินเหลือจ่าย)

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่2/2561

อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นงบอำนวยการส่วนภูมิภาคไตรมาสที่2

อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่2