Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หนังสือสั่งการ

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว 25399 ลว 24 กันยายน 2561 เรื่ิอง การสนับสนุนรถโมบายเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 25404 ลว. 24 กันยายน 2561 การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว25122 ลว 21 กันยายน 2561 เรื่อง การจ้างเหมาลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและให้บริการปนะชาชนในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2561 (ที่ลป 0018.1/ ว 24004 ลว. 13 กันยายน 2561)

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 291 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 23777 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โดยมีเงื่อนไข)

การก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 22438 ลว 29 สิงหาคม 2561 เรื่อง การเพิ่มโครงการรองรับความต้องการพัฒนาของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ