Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หนังสือสั่งการ

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การจัดทำบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย ของจังหวัดลำปาง และสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

นส.ด่วนมาก ที่ ลป 0018.1/ว28521 โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2561

เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549

เรื่องการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2561 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว25730 ลว. 20 ตุลาคม 2560 เรื่อง การดำเนินโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561”

เรื่อง การตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปี 2560

อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าน้ำมัน ให้แก่ศูนย์ทะเบียนภาค

อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการค่าพาหนะให้แก่สำนักทะเบียนอำเภอ

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 สนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค