Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หนังสือสั่งการ

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 13145 ลว 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

นส.ที่ ลป 0018.1/ว 12753  ลว. 16 พ.ค. 2561  เรื่อง รายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561

นส.ที่ ลป 0018.1/ว 12753 ลว. 16 พ.ค. 2561 เรื่อง รายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว12117 ลว. 9 พ.ค.2561 เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสน)

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 12063 ลว. 8 พ.ค.2561 เรื่อง ข้อมูลโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนรายใหม่(คฟม.) เพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ที่ ลป0018.1/ว 11531 เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2561 ลงวันที่ 2 พ.ค.2561

ด่วนที่สุด ที่ ลป0018.1/ว 11531 เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2561 ลงวันที่ 2 พ.ค.2561

ด่วนที่สุด ที่ ลป0018.1/ว 11314 เรื่อง การดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะดับอำเภอประจำปี พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว11240 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละพื้นที่ (Area-based approach)

ที่ลป 0018.1/ว10492  เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปี 2561 ลว 20 เมษายน 2561

ที่ลป 0018.1/ว10492 เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปี 2561 ลว 20 เมษายน 2561

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561