Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หนังสือราชการ กลุ่มงานการปกครอง

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว4650 เรื่อง มาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัดิการแห่งรัฐ (มาตราการช่วยเหลือระยะที่ 2)

ที่ ลป 0018.1/ ว 29685 เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2561 ลว. 4 ธ.ค. 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างจัดแสดงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบแสง สี แสง 

ประกาศจังหวัดลำปาง  การประกวดนางสาวลำปาง ประจำปี 2561

ประกาศจังหวัดลำปาง การประกวดนางสาวลำปาง ประจำปี 2561

ประกาศจังหวัดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นส.ด่วนมาก ที่ ลป 0018.1/ว28521 โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว25730 ลว. 20 ตุลาคม 2560 เรื่อง การดำเนินโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561”

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว25203 ลว.17 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด่วนที่สุดที่ ลป.0018.1/ว 25608 ลว. 19 ต.ค. 2560 เรื่อง จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งวดที่ 1 – 2 เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2561)

หนังสือที่ มท 0305.1/ว 19993 ลว. 5 ต.ค.2560 เรื่อง โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561