Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หนังสือราชการ กลุ่มงานการปกครอง

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2561 (ที่ลป 0018.1/ ว 24004 ลว. 13 กันยายน 2561)

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 291 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 23777 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว 22438 ลว 29 สิงหาคม 2561 เรื่อง การเพิ่มโครงการรองรับความต้องการพัฒนาของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561

หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานโครงการรถบรรทุกสีขาว ประจำจังหวัดลำปาง ในวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเวียงละกอน ชั้น 4 ศลก.จว.ลป

ด่วนนทีสุด ที่ ลป 0018.1/ ว 26142 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ที่ลป.0018.1/ ว……………….โอนจัดสรรงบประมาณการจ้างบัณฑิตอาสาสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 2013 ลว. 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 20088 ลว. 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง การประเมินตนเองของนักศึกษาในการช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน