Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หนังสือราชการ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี

เรื่องการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2561 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ

เรื่อง การตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปี 2560

อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าน้ำมัน ให้แก่ศูนย์ทะเบียนภาค

อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการค่าพาหนะให้แก่สำนักทะเบียนอำเภอ

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 สนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 สนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หนังสือจัดสรรเงินค่าตอบแทนคณะผู้ไกล่เกลี่ย

หนังสือจัดสรรเงินงบประมาณงบอำนวยการส่วนภูมิภาคไตรมาสที่1

เรื่องการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและการจัดซื้อจัดจ้าง