Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

—————

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปางประจำปี 2562 (จัดแสดงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบแสง สี เสียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว 27656 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง การดำเนินโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โดยมีเงื่อนไข)

ด่วนนทีสุด ที่ ลป 0018.1/ ว 26142 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 2013 ลว. 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง 1.ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ 2. ประกาศคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลำปาง

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว202 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 แจ้งแนวทางในการบันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม

แจ้งแนวทางปฏิบัติกระบวนการทำงานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 13145 ลว 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ด่วนที่สุด ที่ ลป0018.1/ว 11531 เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2561 ลงวันที่ 2 พ.ค.2561

ด่วนที่สุด ที่ ลป0018.1/ว 11531 เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2561 ลงวันที่ 2 พ.ค.2561