Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

—————

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง 1.ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ 2. ประกาศคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลำปาง

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ว202 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 แจ้งแนวทางในการบันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม

แจ้งแนวทางปฏิบัติกระบวนการทำงานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ด่วนที่สุด ที่ลป 0018.1/ ว 13145 ลว 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ด่วนที่สุด ที่ ลป0018.1/ว 11531 เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2561 ลงวันที่ 2 พ.ค.2561

ด่วนที่สุด ที่ ลป0018.1/ว 11531 เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนปี 2561 ลงวันที่ 2 พ.ค.2561

ด่วนที่สุด ที่ ลป0018.1/ว 11314 เรื่อง การดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะดับอำเภอประจำปี พ.ศ.2561

ที่ลป. 0018.1/ว9055 ลว.2 เมษายน 2561 เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0018.1/ว 8776 ลว 30 มี.ค.2561 เรื่อง การจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายเลียบลำน้ำแม่ตาล ช่วงบ้านโฮ้งทะล้า หมู่ที่ 1 -บ้านปงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร

ที่ลป 0018.1/ว 3812 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการนิยม ยั่งยืน ลว. 8 ก.พ. 2561